Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1785)

Uchwała Nr 203/XXV/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30.12.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Wymagane wnioski

W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Należy złożyć:                 
- informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych 

Wymagane załączniki

- akt notarialny lub umowa dzierżawy gruntu.

Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz DN-1
  • PDF Załącznik ZDN-1
  • PDF Załącznik ZDN-2
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczania podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

A.  Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017r., poz. 201)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.
B.  Podatnik podatku od nieruchomości w szczególnych i uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem o umorzenie podatku.
- Podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201).
- Wniosek o umorzenie składa się w Punkcie Obsługi Mieszkańców po terminie płatności rat podatku,  do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.