Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatkowej

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

Art. 306a Ordynacji podatkowej (Dz.U z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Podanie o wydanie  zaświadczenia

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu

BRAK

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Brak opłaty

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania  zaświadczenia  lub zaświadczenia  o treści żądanej przez osobę ubiegająca się o nie następuje    w drodze postanowienia , na które służy zażalenie

Opłata za odwołanie

Brak opłaty

Uwagi

Dot. osób fizycznych