Wniosek o umorzenie zaległości/odsetek podatkowych

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Wymagane wnioski

podanie z uzasadnieniem

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu

Do podania należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.

W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o ulgę należy do wniosku dołączyć również formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Brak opłaty

Termin załatwienia sprawy

w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Opłata za odwołanie

Brak opłaty

Uwagi

Dotyczy podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych