Wniosek o umorzenie zaległości/odsetek podatkowych (Dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych)

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

Art.67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2017r. poz.201 ze zm.)

Wymagane wnioski

Podanie z uzasadnieniem . Do podania należy dołączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby prawnej wraz z załącznikami przedstawiającymi sytuacje majątkowo-finansową (bilans, rachunek zysków i strat) .

Przypadku przedsiębiorcy  ubiegającego się o ulgę  do wniosku należy również dołączyć formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Brak opłaty

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca , a sprawy  szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postepowania

Tryb odwoławczy

14 dnia od dnia doręczenia decyzji stronie

Opłata za odwołanie

Brak opłaty

Uwagi

Dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych