Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r,  poz.716)

- uchwała nr 503/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30.11.2016 r.  Uchwała.203.XXV.16.2016-11-30.pdf (98kB) pdf 

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r, Nr 59, poz. 404 )

- Uchwała nr 205/XXV/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30.11.2016 roku Uchwała.205.XXV.16.2016-11-30-1.pdf (767kB) pdf 

Wymagane wnioski

1. składać , w terminie do 15 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, składane na formularzu według ustalonego wzoru   DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości.doc (59kB) plik 
, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu-w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.                                      

2. jeżeli wciągu roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części ,należy odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy , w którym istniał obowiązek,

Wymagane załączniki

1. akt notarialny lub

2. umowę dzierżawy nieruchomości

3. informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 121 poz. 716)

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej ,osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,

Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz IN-1
  • PDF Formularz ZIN-1
  • PDF Formularz ZIN-2
  • PDF Formularz ZIN-3
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Kolegium Odwoławczego w. Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzja (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy)

Odwołanie wnosi siew terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie,

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

A, Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty , (podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r, poz 613 z późniejszymi zmianami).

- wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy

B. Podatek od nieruchomości w szczególnych i uzasadnionych przypadkach można umorzyć podstawa prawna -art. 67, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późniejszymi zmianami).

- wniosek o powyższe składa się w sekretariacie Urzędu Gminy po terminie płatności podatku

- powyższe czynności są zwolnione z opłat

C. Do wniosku należy załączyć:

- oświadczenie o sytuacji majątkowej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową wnioskodawcy w roku ubiegłym oraz w miesiąca poprzedzającym dzień złożenia wniosku o udzielenie ulgi podatkowej,

- zaświadczenie o pomocy publicznej udzielonej podatnikowi w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (de minimis do 200 tyś euro) lub informację o otrzymywanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis.

D, Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości płatny jest bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca na rachunek Gminy Nowa Ruda: 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie  73 9536 0001 3001 0006 7351 0001. 
lub w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda.

E. Po upływie terminu płatności raty wystawiane jest  upomnienie. Należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych