Podatek rolny od osób fizycznych

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

Ustawa  z dnia  15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r.poz.1892 z późń. zm.) 

Średnia cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nowa Ruda na 2018 rok wynosi 52,49 zł za 1 dt.
Stawka podatku rolnego na 2018 rok dla gruntów powyżej 1 ha wynosi  131,23 zł
Stawka podatku rolnego na 2018 rok dla gruntów poniżej 1 ha wynosi   262,45 zł 

Wymagane wnioski

W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Należy złożyć:             
- informację o gruntach

IR-2017.doc (49kB) plik 

Wymagane załączniki

- akt notarialny lub umowę dzierżawy gruntów rolnych.

Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz DR-1
  • PDF Załącznik ZDR-1
  • PDF Załącznik ZDR-2
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczania podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie
Uwagi

A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
- Podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa         (Dz. U. z 2017 r., poz. 201).
- Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.

- załącznik Oswiadczenie o stanie majatkowym.pdf (143kB) pdf 

C. Podatnik podatku  rolnego w szczególnych i uzasadnionych przypadkach możne wystąpić z wnioskiem o umorzenie podatku.
- podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa               (Dz. U. z 2017 r., poz. 201).
- Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.
Producent rolny ubiegający się o ulgę w podatku (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie zaległości w podatku) zobowiązany jest do przedstawienia organowi podatkowemu wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

- załącznik - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawców Formularz informacji.pdf (25kB) pdf