Podatek leśny od osób fizycznych

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późń. zm.) Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi  43,35  zł

Wymagane wnioski

W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Należy załączyć:
- informacje o lasach 

IL-1 2017.doc (31kB) plik 

Wymagane załączniki

- załącznik - Oswiadczenie o stanie majatkowym.pdf (143kB) pdf 

Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczania podatku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Mieszkańców)
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata za odwołanie
Uwagi

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa         (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201)
- wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.
B. Podatnik podatku leśnego w szczególnych i uzasadnionych przypadkach możne wystąpić  z wnioskiem o umorzenie podatku
- podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa( Dz. U. z 2017r., poz. 201 )
- wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego