Podatek leśny od osób prawnych

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o lasach (Dz. U. Nr 200 poz 1682 z póż zm)

Wymagane wnioski

Deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, składane na formularzu według ustalonego wzoru DL-1 - deklaracja na podatek leśny.doc (37kB) plik 

Wymagane załączniki

1. akt notarialny
2. umowę dzierżawy
3. informacja o lasach

Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydal decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy)

Odwołanie wnosi siew terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji strome,

Opłata za odwołanie
Uwagi

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty , art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
- wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy

B. Podatek leśny w szczególnych i uzasadnionych przypadkach można umorzyć, art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)

- wniosek o powyższe składa się w sekretariacie Urzędu Gminy po terminie płatności podatku powyższe czynności są zwolnione z opłat

C- Do wniosku należy załączyć:

- formularz o pomocy publicznej udzielonej podatnikowi w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

D. Obliczony w deklaracji podatek leśny płatny jest bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie    73 9536 0001 3001 0006 7351 0001. lub w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda.

E. Po upływie terminu płatności raty wystawiane jest upomnienie. Należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni . W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.