Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)

2. Uchwała Rady Gminy Nowa Ruda Nr 294/XL/17 z dnia 28 listopada 2017 roku
Uchwała.294.XL.2017-11-28.pdf (96kB) pdf 
(Dz.Urz.Woj. Doln. z 2017 r., poz. 4960 z dnia 30 listopada 2017 r.)

3. Tabela stawek na podatek od środków transportowych na rok 2018

Tabela-stawki podatku od środków transportowych na rok 2018.pdf (72kB) pdf 

Wymagane wnioski

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby, należy złożyć wykaz środków transportu na druku  DT-1 
Deklaracja na podatek od środków transportu.pdf (109kB) pdf

Wymagane załączniki

DT-1/A  załącznik.pdf (101kB) pdf

1. Umowę kupna-sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny – do okazania

Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Ruda)
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata za odwołanie
Uwagi

A. Terminy płatności podatku od środków transportu określa art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.).
- w dwóch równych ratach w terminu do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku
ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1785 z późn. zm.)
- po dniu 1 lutego a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
a. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b. do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,
- po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

B. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy i na konto Urzędu Gminy:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie  73 9536 0001 3001 0006 7351 0001. 

D.  Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty (podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz .201 z późn. zm.).
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.

E. Podatek od środków transportu w szczególnych i uzasadnionych przypadkach  można umorzyć
- podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późniejszymi zmianami).
Wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.
załącznik - Oswiadczenie o stanie majatkowym.pdf (143kB) pdf 

W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o ulgę (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku lub umorzenie zaległości podatkowych) należy do wniosku dołączyć również formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik  - formularz informacji do pomocy de minimis- od 2014 r..pdf (445kB) pdf