Skargi i wnioski

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

1.Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks podstępowania administracyjnego    
/Dz. U. z 2013r. poz. 267/.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków / Dz. U. Nr 5, poz. 46/

Wymagane wnioski

Skarga lub wniosek

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Sekretarz Gminy
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Przyjęcie i rozpatrzenie skargi lub wniosku nie podlega opłatom.

Termin załatwienia sprawy

W przypadku ustalenia, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku jest Wójt – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca /art. 223 §1 i art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych. Istnieje jednak możliwość ponownego złożenia skargi lub wniosku pod warunkiem zaistnienia nowych okoliczności.

Opłata za odwołanie

Przyjęcie i rozpatrzenie skargi lub wniosku nie podlega opłatom.

Uwagi

Skargi i wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie Wójta Gminy, w pokoju nr  8 lub ustnie do protokołu  w  pokoju nr 7.

Maria Wojcińska
74 872 0910
maria.wojcinska@gmina.nowaruda.pl