Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych przez Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska

Dane kontaktowe administratora
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: bip@gmina.nowaruda.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także w związku z zawartymi umowami i porozumieniami.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Prawa podmiotów danych
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i profilowaniu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie OBYWATEL.GOV.PL. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.