Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 269/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 r


DEKLARACJA (D2)
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE


Podstawa prawna: Art. 6m ust. 1 pkt 3 w związku z art. 6c ust. 2 i art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późniejszymi zmianami)
Składający: Właściciel nieruchomości w myśl ww. ustawy. Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność publiczna, handlowa, usługowa itp.)
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m. ust. 1), do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m. ust. 2)
Miejsce składania: Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57 – 400 Nowa Ruda
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Nowa Ruda
A. Obowiązek złożenia deklaracji (okoliczności powodujące złożenie deklaracji zaznaczyć właściwy kwadrat)


(data powstania obowiązku, korekty deklaracji lub ustania obowiązku uiszczania opłaty)
B. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)


Rodzaj podmiotu

C. Dane identyfikacyjne (dane podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji)
Imię
Nazwisko
PESEL
Imię ojca
Imię Matki
Nr telefonu
Adres e–mail
Firma/Instytucja
Pełna nazwa
Identyfikator REGON
Numer NIP
D. Adres zamieszkania /Siedziby zobowiązanego (adres do korespondencji)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod Pocztowy Poczta
E. Dane nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowa Ruda, dla której składana jest deklaracja
Miejscowość
Kod Pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
F. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


F1. Dla odpadów zbieranych w sposób selektywny

Pojemność pojemnika lub worka Rodzaj odpadów zbieranych w sposób selektywny Stawka opłaty za jednokrotny odbiór pojemnika lub worka Ilość odbiorów Wysokość opłaty
(suma kolumn 2, 3, 4 i 5 oraz iloczyn kolumny 6 i 7 dla poszczególnych wierszy)
Papier
(liczba pojemników/ worków)
Szkło
(liczba pojemników/ worków)
Metale i tworzywa sztuczne
(liczba pojemników/ worków)
Bioodpady (liczba pojemników/ worków)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
80 l X X X 1
120 l 1
240 l 1
1100 l 1
KP 7
(6000 l)
1
RAZEM:

F2. Dla odpadów zmieszanych

Pojemność pojemnika Deklarowana ilość pojemników Stawka za pojemnik Ilość odbiorów Razem
(iloczyn kolumn 2, 3 i 4 dla poszczególnych wierszy)
1. 2. 3. 4. 5.
120 l 4,35
240 l 4,35
1100 l 4,35
KP 7 (6000 l) 4,35
RAZEM:

F3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (łączna suma tabeli z pkt F1 i F2)


G. Oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym


(miejscowość, data).................................................................................

(czytelny podpis)

H. Adnotacje urzędu

I. Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno – prawnym.................................................................................

(podpis)

POUCZENIE:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późniejszymi zmianami).

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późniejszymi zmianami) informuję Pana/Panią, że Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Nowa Ruda. Podstawą udzielania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych są zapisy ustaw, umów, porozumień i innych dokumentów nakładających na
Administratora Danych obowiązku pozyskiwania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych w przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. Przekazywanie Pana/Pani danych innym podmiotom niewymienionym w przepisach odbywa się na podstawie odrębnych przepisów prawa. Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres określony w odrębnych dokumentach. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

5. W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Nowa Ruda, określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę dostępne dane.

6. Stawka opłaty wynika z odrębnej uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

7. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy Nowa Ruda określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej zgodnej z obowiązującą uchwałą Gminy Nowa Ruda.


OBJAŚNIENIA:
Proszę o wypełnienie jasnych pól niniejszej deklaracji w sposób czytelny, pismem drukowanym, długopisem koloru niebieskiego lub czarnego.

CZĘŚĆ A
Pierwsza deklaracja – zaznacza się w przypadku powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych np. rozpoczęcie działalności gospodarczej, usługowej, publicznej.

Korekta deklaracji – zaznacza się w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zwiększenie/zmniejszenie ilości pojemników, zmiana wielkości pojemnika, zmiana danych osobowych.

Ustanie obowiązku uiszczania opłaty – zaznacza się w przypadku np. zawieszenia, zamknięcia działalności gospodarczej. Jako datę powstania obowiązku wskazać należy dzień, miesiąc i rok w którym zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty czy ustania obowiązku uiszczania opłaty.

CZĘŚĆ B
Należy wskazać składającego i rodzaj podmiotu poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu.

CZĘŚĆ C
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy wpisać nazwisko i imię, pełną nazwę firmy, numer PESEL, NIP, REGON. W przypadku np. osób prawnych, jednostek organizacyjnych należy wpisać pełną nazwę firmy/instytucji, numer NIP, REGON, numer telefonu i adres e-mail.

CZĘŚĆ D
Należy wpisać adres zamieszkania/siedziby zobowiązanego. Podany adres w części D będzie służył do doręczeń.

CZĘŚĆ E
Należy wpisać dane nieruchomości, na której będą powstawać oraz z której będą odbierane odpady komunalne.

CZĘŚĆ F
W poz. F1 w kolumnach 2, 3, 4 i 5 należy wpisać w poszczególne rubryki ilość pojemników lub worków o odpowiedniej wielkości w jakie jest zaopatrzona nieruchomość w celu zbierania odpadów w sposób selektywny. W kolumnie 6 wpisać należy obowiązującą stawkę za daną pojemność pojemnika lub worka wynikającą z uchwały Rady Gminy Nowa Ruda (pamiętać należy, iż jedynie w przypadku odpadów ze szkła stosowany jest worek o mniejszej pojemności – 80 l, a stawka opłaty proporcjonalnie zmniejszona). W przypadku pozostałych odpadów pojemność worka wynosi – 120 l. W celu uzupełnienia kolumny 8 należy zsumować kolumny 2, 3, 4 i 5 dla poszczególnych wierszy i tak otrzymany wynik pomnożyć przez właściwą rubrykę z kolumny 6 i 7. Następnie w rubryce RAZEM wpisujemy sumę wszystkich rubryk z kolumny 8.

W poz. F2 należy wpisać w poszczególne rubryki kolumny 2 ilość pojemników o odpowiedniej wielkości w jakie jest zaopatrzona nieruchomość w celu zbierania odpadów zmieszanych. W kolumnie 3 w poszczególne rubryki wpisać należy obowiązującą stawkę za daną pojemność pojemnika wynikającą z uchwały Rady Gminy Nowa Ruda. Rubryki kolumny 5 stanowią iloczyn odpowiednich rubryk z kolumn 2, 3 i 4 (z jednego poziomu), natomiast w rubryce RAZEM wpisujemy sumę wszystkich rubryk z kolumny nr 5.

W poz. F3 wpisujemy sumę rubryk o nazwie RAZEM z części F1 i F2.

CZĘŚĆ G
Należy wpisać miejscowość i datę wypełniania deklaracji oraz podpisać deklarację (deklarację podpisuje osoba zobowiązana/upoważniona do jej złożenia).