Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Na podstawie art. 8, 9 i 12 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: