Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

za roku1)

2)

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 3), 4)
Numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa 4), 5)
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

II. INFORMACJA O OSIĄGNIETYM POZIOMIE RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 6)

cały rok
Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 7), 8) [Mg]
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7), 8), 9) [Mg]
Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych 10), 11) [%]
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 12) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 10) [%]

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 6)

cały rok
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 7), 8) [Mg]
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych w danym okresie sprawozdawczym 7), 8) [Mg]
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 12) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 10) [%]

IV. INFORMACJA O OSIAGNIĘTYM POZIOMIE OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 8)

cały rok
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. 8), 10), 13) [Mg]
Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych ze strumienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania 7), 8) - MOUBR 14) [Mg]
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 10), 15) [%]

V. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE


Objaśnienia:

 1. Wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych.
 2. Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
 4. O ile nie jest zwolniony z obowiązku jego posiadania.
 5. Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
 6. Dział II, III i IV sprawozdania zerowego za drugie półrocze wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 tej ustawy, który odbierał na terenie danej gminy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pierwszym półroczu i nie odbierał odpadów komunalnych w drugim półroczu.
 7. Należy wpisać masę odpadów podaną w sprawozdaniu za pierwsze półrocze.
 8. Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.
 9. Należy podać sumę wszystkich odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z grupy 17.
 10. Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ostatnim składanym za dany rok sprawozdaniu.
 11. Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie podmiotu.
 12. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 13. Masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. na obszarze, z którego podmiot odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oblicza się na podstawie wzoru:

  OUB1995 = (0,155 x Lm + 0,047 x Lw) x Uo [Mg] gdzie:

  OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. na obszarze, z którego podmiot odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, [Mg];
  Lm - liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego;
  Lw - liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego;
  Uo – udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy.

  Udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez ten podmiot i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy.

  Jeśli w danym roku rozliczeniowym udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług zwiększy lub zmniejszy się, udział tego podmiotu w rynku usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez ten podmiot i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w ostatnim półroczu poprzedzającym rok rozliczeniowy.

 14. Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 15. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 16. O ile posiada.
 17. Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na podstawie pełnomocnictwa.