Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Sprawozdanie półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

SPRAWOZDANIE ZEROWE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA

I. Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 3), 4)
Numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa 4), 5)
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

II. Informacja o poszczególnych rodzajach odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji 7)

Nazwa i adres instalacji 8), do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych 9)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 9)

Masa odebranych odpadów komunalnych 10) [Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych 11)

SUMA

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01

Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 10) [Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu 10) [Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania 10) [Mg]

Odebranych z obszarów miejskich

Odebranych z obszarów wiejskich

SUMA

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji 12)

Nazwa i adres instalacji 8), do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacji

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 9)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 9)

Masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 10) [Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 11)

SUMA

d) Informacja o odpadach odebranych w danym półroczu i magazynowanych przez podmiot uzupełniający sprawozdanie (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod magazynowanych odpadów komunalnych 9)

Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych 9)

Masa magazynowanych odpadów komunalnych 10) [Mg]

SUMA

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich półroczach i przekazanych do zagospodarowania w danym półroczu sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji

Nazwa i adres instalacji 8), do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod magazynowanych odpadów komunalnych 9)

Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych 9)

Masa magazynowanych odpadów komunalnych 10) [Mg]

Sposób zagospoda-rowania magazynowanych odpadów komunalnych 11)

Półrocze i rok, w którym odpady zostały wykazane jako odebrane

SUMA

III. Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych

Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych 10) [Mg]

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych 10) [Mg]

Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania wytworzone z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych

SUMA

IV. Informacja o odpadach przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku oraz o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 13) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych przez podmiot w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 9)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 9)

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 10) [Mg]

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 13) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych przez podmiot w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 9)

Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 9)

Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 10) [Mg]

Okres sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako odebrane [półrocze i rok]

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

w I półroczu

w II półroczu

cały rok 15)

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 10) [Mg]

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 10), 15) [Mg]

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych 16), 17) [%]

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 18) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 16) [%]

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 19), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów odebranych przez podmiot w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 9)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 9)

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 10) [Mg]

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 19), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych przez podmiot w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 9)

Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 9)

Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 10) [Mg]

Okres sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako odebrane [półrocze i rok]

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

w I półroczu

w II półroczu

cały rok 14)

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 10) [Mg]

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych w danym okresie sprawozdawczym 10) [Mg]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 18) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 16) [%]

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w I półroczu

w II półroczu

cały rok 14)

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. 10), 16) , 20) [Mg]

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych ze strumienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazanych do składowania 10) - MOUBR 21) [Mg]

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 16), 22) [%]

V. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne 23)

w I półroczu (stan na 30 czerwca)

w II półroczu (stan na 31 grudnia)

Liczba właścicieli nieruchomości

VI. Dane osoby wypełniającej sprawozdanie

Objaśnienia:

 1. Wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 2. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na podstawie umowy z gminą i jednocześnie na podstawie umów z właścicielami nieruchomości przekazuje dwa oddzielne sprawozdania w tym zakresie.
 3. Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 4. Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
 5. O ile nie jest zwolniony z obowiązku jego posiadania.
 6. Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322, oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281).
 7. Należy uwzględnić wszystkie rodzaje odebranych odpadów, z wyłączeniem odpadów o kodach wymienionych w przypisie nr 12.
 8. Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać słownie "przekazanie osobom fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać słownie „odzysk poza instalacjami lub urządzeniami”. W przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać adres miejsca, gdzie odpady zostały zagospodarowane. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy podać adres miejsca ich zbierania.
 9. Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 10. Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.
 11. Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać proces ich zagospodarowania. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy wpisać „zbieranie".
 12. Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 13. Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 – w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu i przygotowanych do ponownego użycia.
 14. Należy wypełnić w przypadku sprawozdania sporządzanego za drugie półrocze.
 15. Należy podać sumę wszystkich odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z grupy 17.
 16. Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ostatnim składanym za dany rok sprawozdaniu.
 17. Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie podmiotu.
 18. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 19. Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych innym procesom odzysku.
 20. Masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. na obszarze, z którego podmiot odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oblicza się na podstawie wzoru:

  [Mg]

  gdzie:

  OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. na obszarze, z którego podmiot odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, [Mg];

  Lm - liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego;

  Lw - liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego;

  Uo – udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy.

  Udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez ten podmiot i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy. Jeśli w danym roku rozliczeniowym udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług zwiększy lub zmniejszy się, udział tego podmiotu w rynku usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez ten podmiot i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w ostatnim półroczu poprzedzającym rok rozliczeniowy.

 21. Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 22. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 23. Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podmiot ten dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości, a w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.
 24. O ile posiada.
 25. Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na podstawie pełnomocnictwa.