Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za

I. Dane podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Nazwa podmiotu
Numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych 2) i organ wydający
Numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa 2), 3)

Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

Oznaczenie miejsca działalności w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

II. Informacja o poszczególnych rodzajach zebranych odpadów komunalnych

a) Informacja o zebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji 7)

Nazwa i adres instalacji 8), do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych 9)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 9)

Masa odebranych odpadów komunalnych 10) [Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych 11)

SUMA

b) Informacja o selektywnie zebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji 9)

Nazwa i adres instalacji 5), do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacji

Kod zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 6)

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 6)

Masa zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 7) [Mg]

Sposób zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 8)

SUMA

c) Informacja o odpadach zebranych w danym roku i magazynowanych przez podmiot wypełniający sprawozdanie (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod magazynowanych odpadów komunalnych 6)

Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych 6)

Masa magazynowanych odpadów komunalnych 7) [Mg]

SUMA

d) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Nazwa i adres instalacji 5), do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod magazynowa-nych odpadów komunalnych 6)

Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych6)

Masa magazynowa-nych odpadów komunalnych 7) [Mg]

Sposób zagospoda-rowania magazyno-wanych odpadów komunalnych 8)

SUMA

III. Informacja o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania 10), powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych

Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie zebranych 7) [Mg]

Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania wytworzone z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych

SUMA

IV.Informacja o odpadach przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 11) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zebranych przez podmiot w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 6)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 6)

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 7) [Mg]

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 11) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych przez podmiot w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 6)

Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 6)

Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 7) [Mg]

Rok sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako zebrane

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 7) [Mg]

Łączna masa zebranych odpadów komunalnych 7), 12) [Mg]

c) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych13) będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów zebranych przez podmiot w danym okresie sprawozdawczy

Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 6)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 6)

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 7) [Mg]

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych13) będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych przez podmiot w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 6)

Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, i innym procesom odzysku 6)

Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, i innym procesom odzysku 7) [Mg]

Rok sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako zebrane

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 7) [Mg]

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych w danym okresie sprawozdawczym 7) [Mg]

V. Dane osoby wypełniającej sprawozdanie

Objaśnienia:

 1. Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 2. O ile nie jest zwolniony z obowiązku jego (jej) posiadania.
 3. Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
 4. Należy uwzględnić wszystkie rodzaje zebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o kodach wymienionych w przypisie nr 9.
 5. Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać słownie "przekazanie osobom fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać słownie „odzysk poza instalacjami lub urządzeniami”. W przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać adres miejsca, gdzie odpady zostały zagospodarowane. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy podać adres miejsca ich zbierania.
 6. Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 7. Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.
 8. Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać proces ich zagospodarowania. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy wpisać „zbieranie".
 9. Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 10. Należy uwzględnić odpady o kodzie 19 12 12 powstałe po sortowaniu odpadów selektywnie zebranych.
 11. Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 – w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot uzupełniający sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu i przygotowanych do ponownego użycia.
 12. Należy podać sumę wszystkich zebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z grupy 17.
 13. Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych innym procesom odzysku.