Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Wymagane wnioski

Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek.
Wniosek powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) adres wnioskodawcy,
3) zakres wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca),
4) sposób udostępnienia i przekazania informacji,
5) podpis.
Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukać i może być ona udzielona w formie ustnej.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (IZP)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Brak opłat skarbowych.

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy:

  • bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
  • termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Sposób załatwienia sprawy:
Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku.

W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 17 ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.), organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Opłata za odwołanie
Uwagi