Umorzenie zaległości/odsetek podatkowych

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

Art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (Dz.U z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Podanie o umorzeni e zaległości z uzasadnieniem

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.
W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o ulgę (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku lub umorzenie zaległości podatkowych) należy do wniosku dołączyć również formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się

o pomoc de minimis 

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Brak opłaty

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda

Opłata za odwołanie

Brak opłaty

Uwagi

dot. osób fizycznych.