Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z załącznikiem "0"

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

art. 6m ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)

Wymagane wnioski

deklaracja

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu

deklaracja

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Dla nieruchomości zamieszkałych (opłata miesięczna):

14,50 zł/os dla odpadów zbieranych selektywnie

17,50 zł/os dla odpadów zbieranych nieselektywnie

Dla nieruchomości niezamieszkałych (opłata miesięczna):

odpady zbierane selektywnie

110/120 l- 25,00 zł

240l-50,00 zł

1100l - 250,00 zł

KP-7 - 1 200,00 zł

odpady zbierane nieselektywnie

110/120l - 48,00 zł

240l - 97,50 zł

1100l - 482,50 zł

KP-7 - 2 250,00 zł

Domki letniskowe oraz inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane przez część roku (roczna opłata ryczałtowa):

odpady zbierane selektywnie

150,00 zł

odpady zbierane nieselektywnie

288,00 zł

nr konta

39 9536 0001 3001 0006 7351 0031

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

brak

Opłata za odwołanie

brak

Uwagi

inne sprawy - decyzja określająca wysokośc opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (postanowienie, zawiadomienie), decyzja wygaszająca zobowiaznie, wezwania do złożenia deklaracji/ wyjasnień, zawiadomienia o zmianie stawki, wniosek o rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu płatności zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wezwanie do złożenia oświadczenia o sytuacji majatkowej, decyzja), wezwania do zapłaty zaległości/upomnienia